Aministrazion Trasparente

Orghins di direzion politiche aministrative

Daûr dal art.4 dal Statût, il Consei di aministrazion al davuelç chescj compits:
a) adozion dal belanç di prevision e dal program anuâl di ativitât de Agjenzie;
b) adozion dal cont consuntîf de Agjenzie;
c) aprovazion dai ats di direzion bogns par rivâ aes finalitâts daûr dal articul 2, poiantsi su la consulence dal Comitât tecnic-sientific daûr dal articul 7;
d) deliberazion di propuestis di modificazion statutariis de Agjenzie, di sotponi ae Regjon pe aprovazion;
e) nomine dal Comitât tecnic-sientific;
f) aprovazion dai regolaments.

‹ Torne al indiç gjenerâl di Aministrazion Trasparente

Consei di aministrazion in cjarie

PRESIDENT
Eros Cisilino
At di nomine
Curriculum Vitae

CONSEÎRS
Gianluca Casali
At di nomine
Curriculum Vitae

Claudio Maestra
At di nomine
Curriculum Vitae

Paolo Paron
At di nomine
Curriculum Vitae

Enrico Peterlunger
At di nomine
Curriculum Vitae

REVISÔR UNIC DAI CONTS
Giovanni D’Alì

Curriculum Vitae


Riferiments Normatîfs
Decret legjislatîf n.33/2013, art.13
Decret legjislatîf n.33/2013, art.14

Stanus Daûr

Components ARLeF

ARLeF

Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane

vie della Prefettura, 13

33100 Udin

tel. +39 0432 555812

codiç fiscâl: 94094780304